Rupnieciskie putekiu succji

Putekïu sûcçji galvenokârt ir paredzçti telpu tîrîðanai, kas regulç lielâku risku. Tas galvenokârt attiecas uz uzbrukuma draudiem, piemçram, grîdas nokasot. Rûpnieciskâ putekïsûcçja uzdevums iepriekð minçtajâ gadîjumâ ir kaitîgu putekïu iesaiòoðana.

Putekïsûcçji darbnîcâs ir ârkârtîgi svarîgs faktors, lai tur saglabâtu tîrîbu, tostarp darba vietâs. Tâpat ir pârsteidzoðs nozîmîgums, lai ievçrojami samazinâtu apputeksnçðanas darbu.Minçjot rûpnieciskos putekïsûcçjus, ir vçrts pieminçt to labvçlîgâs îpaðîbas, kas, pirmkârt, ir ergonomika un efektivitâte. Tomçr piemçrota rûpnieciskâ putekïsûcçja izvçle ir atkarîga no daudziem faktoriem, starp kuriem var minçt mobilitâti, darbu vai disku.Tirgû darbojas daudzi rûpniecisko putekïu sûcçju veidi. Vienkârðie ir, piemçram, putekïsûcçji ar vienfâzes vai trîsfâþu elektromotoriem. Var atrast arî tos, kas aprîkoti ar pneimatisko dzinçju, kâ arî degðanas dzinçjus.Izvçloties atbilstoðu rûpniecisko putekïsûcçju, ir svarîgi vispirms atcerçties visu posmu, kurâ filtrs vai pilna tvertne bûs piesâròota. Tajâ paðâ laikâ jâatzîmç, vai saimnieciskais putekïsûcçjs ir izvçlçts ikdienas lietoðanai. Testa laikâ jâatceras arî tas, vai putekïsûcçju jûs izmantosiet raksturîgâkajos apstâkïos. Tas ir galvenokârt jautâjums par virsmâm, kas ir paaugstinâtas dûmos vai telpâs, kurâs ir redzami dûmi, kas var izraisît sprâdzienu.Pateicoties sûkòiem, kurus izvçlaties putekïsûcçjos, jûs varat veikt daudzas lielas vielas, piemçram, azbestu.Pateicoties rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem, jûs varat viegli un viegli iztîrît lielas biroja telpas. Pçc remonta ir ïoti viegli notîrît arî atlikumus vai celtniecîbas atlikumus. Rûpnieciskie putekïsûcçji iegâdâs, lai uzlabotu funkciju veikðanu.