Tabu jachimek

Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ir neaizstâjams rîks, kas palîdz pârvaldît to uzòçmumu uzskaiti, kuriem ir papildu uzòçmçjdarbîbas profils. Ðis ir projekts, kas optimizçs to cilvçku darbu, kuri koncentrçjas uz finansçm vâjos un mazos uzòçmumos.

Programma pievçrðas èetru veidu ierakstu rîcîbai: grâmatvedîbas uzskaite, PVN uzskaite, nodokïu uzskaite un norçíinu ieraksti. Tas ïauj jums iegût visu zinâmo finanðu stâvokli konkrçtâ vietâ, vienlaikus nodroðinot datu integritâti un droðîbu.Programma, izòemot uzòçmçjdarbîbas notikumu ierakstîðanu, ïauj vairâk veikt elektronisko pârvedumu pasûtîjumu, plânâ izveidoto ziòojumu drukâðanu, kâ arî diagrammu veidâ zinâmu diagrammu prezentâciju. Papildus grâmatvedîbas likumâ noteiktajiem standarta ziòojumiem programma ïauj jums automâtiski izveidot lietotâja iepriekð definçtus pârskatus, tâdçjâdi ïaujot ïoti detalizçti analizçt uzòçmuma finansiâlo stâvokli.Symfonia Finanse i Ksiægowoúã ïaus automatizçt PVN reìistru un nodokïu uzskaiti saskaòâ ar likumâ par preèu nodokli un palîdzîbu noteiktajâm prasîbâm. Programma ïauj jums izveidot un izdrukât PVN deklarâcijas, pamatojoties uz PVN reìistra datiem.Programmas “Nulles” norçíini atvieglo uzòçmuma vârdu un debitoru parâdu pârvaldîbu. Programma ïauj izdrukât uzvednes, ieviest interesi un izveidot bilances apstiprinâjumu. Tas arî ïaus jums parâdît konkrçtâ brîþa kontu stâvokli.Izmantojot programmatûru Symfonia Finanse i Ksiægowoúã, protams, protams, varam aizsargât saglabâto datu droðîbu. Paðreizçjâ sistçma ir lieliska iespçja reìistrçt un apstrâdât uzòçmçjdarbîbas iespçjas, kas ir pçdçjais ideâls finanðu informâcijas avots, kas nepiecieðams ziòoðanai. Nosakot programmu no programmas, mçs iegûstam spçju saskaòot to ar jûsu lietâm un tâdçjâdi efektîvi îstenot uzòçmuma izveidoto grâmatvedîbas politiku.