Trauccta bcrna drodibas sajuta

Uzòçmçjdarbîbas iekârtu droðîba ir pirmais elements katra veikala, kurâ notiek cilvçki, pareizai darbîbai, un darba specifika râda lielu droðîbas traucçjumu pakâpi. Dzerot bagâtâkâs briesmas, pastâv sprâdziena risks, pirmkârt, ir vçrts izmantot droðîbu pret ðo tçmu.

Lai novçrstu sprâdzienbîstamus draudus, vislabâk ir veikt tâ saukto eksâmenu. cilindrs hrd. Tâdçjâdi tie ir trauki, kas aprîkoti ar sistçmu, kuras nozîme ir nomâkt sprâdzienu tâs agrînajâ fâzç. Hrd cilindrs darbojas pret augsta spiediena radîðanu, tâdçjâdi samazinot iekârtas bojâjuma risku.

Ðâda veida cilindri ir aprîkoti ar optiskiem sensoriem, kuru apmâcîba ir dzirksteles, liesmas un pirmâs sprâdziena pçdas atklâðana arî procesos, kuru uzdevums ir dzçst raduðâs dzirksteles.

Pçc iepriekðçjiem mçrîjumiem tiek konstatçts sprâdziens ar spiediena sensoriem. Spiediena modelis virs atbilstoðâ lîmeòa, liesmu vai dzirksteïu noteikðana, ko veic detektori, izraisa datu nosûtîðanu uz vadîbas bloku, kura sçrija sâk vârsta atvçrðanas procesu, pateicoties tam daudzums tiek izkliedçts un sprâdziens tiek samazinâts.

Hrd cilindram piemît augsta uzticamîba, tâdçjâdi radot lielu iespaidu par iekârtas droðîbu un lîdz ar to arî visiem cilvçkiem, kas ðíçrso darba veikalu. Pateicoties stingrai apòçmîbai un agrînai atklâðanai nevçlamâm izmaiòâm pudelç, kurâ sastopama viegli uzliesmojoða viela vai gâze, tas novçrð eksplozijas un ugunsgrçka iespçjamîbu. Ðî modeïa aprîkojums ir instalâcijas droðîbas pamatforma.