Uzoemdanas darba organizcdana

Viòð mçdza doties uz uzòçmumu, kas nodarbojas ar mçbelçm. Îpaðnieks ir nodarbinâjies darbâ veikalos, arî þurnâlos, kas sasniedz ðâdas vietas. Es tikko strâdâju ðâdâ noliktavâ. Îpaðums bija pârâk zems, kad tika saglabâts to preèu daudzums, ko tas uzglabâja. Nepietiekama kosmosa apsaimniekoðana izraisîja interesantas situâcijas, kad vienîgajam cilvçkam nâcâs ilgi gaidît nâkamo, jo ceïð, kas atrodas starp preèu ratiòiem preèu pârvadâðanai ratiòkrçslos, bija pârâk mazs.

Tad es sapratu, ka dienas laikâ paðreizçjâ tehnika zaudçja neproduktîvu laiku. Vçl viens jautâjums, kas pagarinâja darbîbu, bija mazs apgaismojums, galu galâ bija pietiekami, lai uzstâdîtu spilgtas sveèu lampas, kas atrisinâtu problçmu. Darba òçmçjam, kurð pasûtîjumu pabeidzis pircçjam, tâ vietâ, lai redzçtu produkta etiíeti no attâluma, bija jâturpinâs un jâmeklç un bieþi jâizmanto tâlrunis. Kâ redzat mûsdienu faktu, îpaðnieks pilnîbâ neatzina ðâdus jautâjumus, kam vçlâk bija prasîba par konkrçtâ pasûtîjuma datumu. Manuprât, liela nozîme ir pareizai vietai, ierîcçm, precei un visâm darba stundâm izmantotajâm sastâvdaïâm. Tas ir ne tikai par ðâda darbinieka efektivitâti, kâdâm izmaksâm ir jâiet, jo periods ir nauda, bet arî darbinieks bieþi ir kairinâts, jo viòð varçja kaut ko âtrâk sagatavot, par zemâku cenu. Ir daudzi faktori, kas uzlabo darba kvalitâti noliktavâ. Vissvarîgâkais jautâjums ir izcils apgaismojums, tâ ir luminiscences spuldzes un pareiza preèu iznâkðana no noliktavas, lai viesis nepaliktu mûsu kâjas. Saistîbâ ar uzglabâðanas veidu mums ir jâpievçrð uzmanîba istabas temperatûrai un mitruma lîmenim vienlaicîgi. Mûsdienîgajâ gadîjumâ, kad tiek pieminçtas mçbeles, telpai jâbût tâlu prom, jo mitrums kaitçs íermenim, no kura tiek izgatavotas mçbeles. Tie ir tikai pamati, bet, kâ redzat, pat lielie uzòçmumi var aizmirst par pamatjautâjumiem.