Uzsakot uzocmumu lidz 25 gadiem

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas palîdz mûsu biznesa apguvç? Neatkarîgi no tâ, ar kâdu adresi, viòi vienkârði sakârto kaut ko - pilnîgi vai pat tad, ja tos iedala gabalos, norâdot uz iepriekð definçtâm adresçm vai virtuâliem plauktiem. Nav svarîgi, vai jûs pârvaldât lielu uzòçmumu, mazu uzòçmumu, jûs esat mâjsaimniece vai vienkârði parasts vidusmçra cilvçks. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas pavada Dzîves spçkos, reâlâs dzîves situâcijâs tiek spçlçta uz pjedestâla.

Kas paðreizçjos periodos nav viedtâlrunis vai planðetdators? Kas nepârskata fotoattçlu galerijas, filmas, neuzglabâ failus, kurus viòð izmanto no interneta, vai arî tos nepârraida plaði pieejamiem "mâkoòiem"? Ka jûs to darât. Jums ir telefons, un jûs to pârvedat uz dabiskajâm svarîgajâm lomâm, ko pârvietojat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai menedþerus, kas tur savu zemi cilvçka prâtâ - smadzenes ir tik uzòçmîgas pret ieteikumiem, un tâpçc nepiecieðamas situâcijas, piemçram, uzglabâðanas programmas. Palîdziet savai galvai, neïaujiet tai traucçt privâtâ dzîvoklî, pretoties bailçm un sâkt strâdât labâk. Vai nav nepiecieðama? Protams - visi gribçtu. Tâpçc es vçlos piedâvât Jums savu uzglabâðanas projektu. Uzglabâðana par to, kas notiks ar jums, ko jûs kâdreiz esat sapòojis par to, ko vçlaties glabât. Kad tas ir minçts iepriekð, jûs nosakât, kas ir vçrtîba, un kas nav, un vçrtîgâm lietâm (patieðâm, bez tâ jûs nevarat apiet savâkt un pareizi maríçt. Nepârtrauciet, ka jûs kaut ko aizmirsîsiet, pârtrauciet pat pieminçt ðâdas lietas, tâpçc tas, ko mçs pârbaudâm, izturas pret jums pârsteidzoðâm iespçjâm, rada jaunas iespçjas, atklâj jaunus redzeslokus un rada pilnu dzîves lauku. Pateicoties tam, ka jûs izmantojat programmu glabâðanai, jûsu tçmas un domstarpîbas par ikdienas dzîvi vismaz tiks ieliktas uz ielas, kuras rezultâts, visticamâk, bûs vismaz daïçji atrisinâts. Tas ir jûsu laiks un laiks organizçt. Piedâvâjums tiek sniegts drîzâk mazajiem uzòçmçjiem, kuri nevçlas hit stagnâciju, tik unikâli iesâcçjiem un darbiniekiem, kuri ir klienti savâ jomâ. Neïaujiet sevi apmânît. Izvçlieties uzticamîbu.