Vacu valodas skolotaju ienakumi

21. gadsimts ir ârkârtîgi liels pieprasîjums pçc pârçjâ tulkoðanas veida. Tajâ paðâ laikâ notikumi nevar bût vienaldzîgi pret faktu, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas tiek slçgts saskaòâ ar ðo koncepciju?

Vairâkas darbîbas, ar kurâm pielâgo konkrçtu produktu Polijas tirgum, kas, cita starpâ, ir programmatûras tulkoðana, un tâdçjâdi prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ un papildus pielâgoðana ðai valodai. Tâ apòemas izvçlçties datuma formâtu vai alfabçta burtu ðíiroðanas sistçmu.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un prasmçm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM komandâm, programmâm, kas atbalsta plânoðanu un sniegðanu, vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta ir sajaukta ar iespçjâm sazinâties ar programmatûru pârâk ârzemçs, un tas, iespçjams, ievçrojami pârvçrð uzòçmuma vispârçjos panâkumus.Produkta ievieðana pasaules gadatirgos tiek veidota ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, kas ir otrs no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta ir vçrsta galvenokârt uz katru no tiem, lai apmierinâtu konkrçtus tirgus pçc pieprasîjuma, pieprasa konkrçtâs vietas pamatvajadzîbas. Tâpçc atraðanâs vieta ir îpaði izstrâdâta katram tirgum un vienreiz tiek internacionalizçta konkrçtam produktam. Abi procesi tomçr sniedz viens otram un ar lieliem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts padomât par abu veidu piemçroðanu.Starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju ir atkarîbas, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas beigâm internacionalizâcijai vajadzçtu beigties. Ir vçrts padomât par to, jo labi izstrâdâta internacionalizâcija ievçrojami saîsina laiku, kas noderçs atraðanâs vietas laikâ, kas pagarina laiku, ko var izmantot preèu izmantoðanai tirgû. Spçle, labi organizçta internacionalizâcija, noteikti rada pozitîvu ievadu mçría tirgos, neradot risku apstrâdât programmatûru tieði pçc atraðanâs vietas.Uzticama programmatûras lokalizâcija var bût biznesa panâkumu atslçga.