Vakuuma iepakojuma pakalpojumi

Katru gadu Polijâ tie tiek izðíiesti gan veikalos, gan arî privâtâs sievietçs, simtiem tonnu pârtikas. Katrai ìimenei ir aptuveni piecdesmit zloti. Ideâla pieeja ir vakuuma pârtikas iepakojums.

Vakuuma pârtikas iepakojuma iegâdes izmaksas svârstâs no daþiem desmitiem lîdz aptuveni vienam vai diviem tûkstoðiem atkarîbâ no raþotâja un tâ darba. Iegâdes izdevumi bûs pietiekami, lai samaksâtu par pçdçjo, ka mçs maksâsim mazâk pârtikas. Ierîce ir pasakaini noderîga lietoðanai. Viss process sastâv no filmas vienas puses savienoðanas, tad produkts ir jâievieto, pçc tam tas tiek sametinâts otrâ pusç, vienlaicîgi iesûknçjot tos, ko iesaka organizâcijâ ievadîtie sûkòi. Paðreizçjâ tipa plçve perfekti piestiprinâs iepakotajam produktam un ir hermçtiski noslçgta.Vakuuma iesaiòojums ïaus ilgstoði pagarinât kalpoðanas laiku, salîdzinot ar produktiem, no trim lîdz piecâm reizçm, un uzglabât to ledusskapî vai saldçtavâ vçl ilgâk. Ðâds pârtikas iepakojums ir lielisks pasâkums jebkura veida kempingam, kur nav saskares ar ledusskapi, vai tas ir zems. Pateicoties ðai tehnikai, pârtika ilgu laiku paliek svaiga, kamçr tâs apetîte un papildinâjums, vai uzturvçrtîba nemainâs. Pârtika saglabâ pietiekamu mitrumu, un to uzglabâ saldçtavâ, nav atïauts iesaldçt. Vakuuma iepakojums, pasargâ no baktçrijâm un pelçjuma, vienmçr rûpîgi nomazgâjiet rokas pirms produkta uzklâðanas vai uzvelciet cimdus, lai novçrstu mikrobu iekïûðanu jûsu dzîvç.Ðî metode papildus ïauj saîsinât gaïas marinçðanas laiku lîdz apmçram divdesmit minûtçm, tas ir îsts laika ietaupîjums, un tas âtri pagatavo çdienu, piemçram, negaidîtus viesus. Jûs varat burtiski iepakot visu: svaigas un kûpinâtas zivis, gaïu, gatavas maltîtes utt.