Vardavas arku aromatu veikals

Miesnieku veikala vai veikala, kas nodarbojas ar piena produktu pârdoðanu, vitrîna pçdçjâ sierâ ir ideâli piemçrota izvçle, kas noíer lietotâju acis veikalu logos. Pareizi eksponçti un pakïauti produkti piesaista iepirkðanos un papildus nodroðina kvalitatîvus pierâdîjumus. Ko darît, lai sagrieztu gaïu vai sieru varçtu izskatîties lieliski? Risinâjums ir profesionâls griezçjs.

Bizerba griezçji ir maðînas, kas paredzçtas gan aukstâs, gan siera grieðanai. Ir tâdas paðas tradicionâlâs gravitâcijas maðînas, kas aprîkotas ar jaunâkajâm funkcijâm. Bizerba slicer ir viena gabala bremþu plâksne. Ðî plâksne joprojâm ir aprîkota ar drenâþas kanâlu un tabulas augðçjo malu. Tas viss novçrð ðíidrumu pilçðanu uz letes. Maðînu asinâtâjus var veiksmîgi notîrît trauku mazgâjamâ maðînâ. Augstu kâju dçï ir daudz vieglâk tîrît zem slîpmaðînas.

Ðíçlçja iezîmes?Pirmâm kârtâm, & nbsp; ïauj gan vienkârðu, gan veselîgu gaïas, gaïas un siera porciju sagrieðanu. Ideâli piemçrots ðâdu darbu grieðanai: desa, ðíiòíis, bekons, cepta, kûpinâta un plânota gaïa, steiki.

Bizerba ierîce ir dekorçta grieðanas biezuma regulçðanas pogâm. Skala ir no 0 lîdz 12 mm. Pusautomâtiskâ grieðanas gadîjumâ grieðanas biezums ir lîdz 23 mm. Pateicoties tam tiek dota grieðanas precizitâte. Turklât apspriestajiem slîpmaðînâm ir automâtiska ðíçlçs krauðanas funkcija, kâ arî iespçja ierakstît to, kâ tie tiek uzbûvçti visâ pielietojuma programmâ. Jûs varat izgatavot viena un tâ paða produkta plakanu, kaudzîti, zvaigzni, rozeti un ðíçlîti lîdz pat èetrâm kaudzçm.

liktenisBizerba grieðanas maðînas galvenokârt izmanto:- gaïas augi,- pârtikas tirdzniecîba,- specializçtie veikali,- gastronomija,- çdinâðanas tîkli.

Maðînas korpuss ir izveidots no augstâkâs kvalitâtes produktiem un tieði no anodçta alumînija. Turklât maðînai ir noklusçta tastatûra. Trîs grieðanas âtrumi ïauj racionalizçt savu darbu pie pareizâ produkta. Ir aprîkota arî galda, kas veltîta ðíçlçs sagrieztu ðíçlçs.