Workaholism diagnoze

Pçdçjâ laikâ ikviens no mums saprot, ka labas mçbeles mâjâs vai darbîbâ ir daïa no panâkumiem. Òemsim virtuves aprîkojumu rûpnîcâ vai restorânâ. Mçs apzinâmies, ka mûsdienâs laiks ir vissvarîgâkais. Turklât pçdçjâ stadijâ iejaucas cita veida virtuves roboti, apstrâdâtas gaïas griezçji un maize, kas palîdz mums strâdât. Kâds jautâs, kas mums vajadzîgs, bet viòi spçja to darît lîdz pçdçjam brîdim?

Protams, jâ, mçs noteikti darîtu labi bez papildu iespçjâm. Bet jums to vajag tikai vienu reizi izmçìinât, un mçs redzçsim, kâ ðâda veida aprîkojums mums palîdzçs ikdienas darbâ arî darbâ. Pietiek ar individuâla starta iegâdi, piemçram, kafijas automâtu. Lîdz ðim mums bija jâpârbauda tçjkanna ar verdoðu ûdeni. Mçs varam palaist to un sâkt rîta duðu, nebaidoties, ka notiks viens nepatîkams pârsteigums. Turklât kafijas garða no maðînas ir diametrâli sadalîta no tçjkannas. Tas attiecas uz ðíçlçs vai maizes ðíçlîtçm, ðîs ierîces palîdz mums praktizçt restorânâ vai biznesâ, bet arî daudzdzîvokïu mâjâ. Ðobrîd gandrîz visas cietâs gaïas un maizes veikali veido ðâdas ierîces. Pirmkârt, tas ietaupa laiku un praksi, jo, ja viòi to dara manuâli, es ïauju viòiem to darît daudz ilgâk. Tâpçc nekas nav jâdomâ, tikai tad, ja mums ir iespçja iegâdâties tâdus instrumentus, kas mums atvieglo dzîvi, vienkârði izmantojiet iespçju. Tomçr mçs, iespçjams, nebûsim noþçlu par iztçrçto naudu, jo ieguldîjums atmaksâsies pçc ilga laika. Mûsdienâs mums ir îpaði bîstama izvçle, ja runa ir par labu virtuves aprîkojumu blokâ vai vairâk pârtikas pakalpojumu un pârtikas veikalos. Pietiek, ja internetâ meklçjat lielu uzòçmumu, kas ir aizrautîgs par profesionâlu darbstaciju aprîkoðanu. No otras puses, mçs, iespçjams, izturçsimies pret garantiju, ka visas uzstâdîtâs ierîces darbojas saskaòâ ar veselîbas un droðîbas idejâm. Tâpçc atcerçsimies, ka ðâdi rîki telpâs vai paðâs grâmatâs mûsdienâs ir tikai lîgums un mûsu darbîbas princips.