Zemes multislcdzis

Elektrostatiskâ iezemçðana ir elektrostatiska iezemçðana, ko izmanto transportâ un visu veidu uzliesmojoðos ðíidrumos, pulveros un gâzçs. Elektrostatiskâ iezemçðana lielâ mçrâ ierobeþo citu veidu uzliesmojoðu vielu eksplozijas vai aizdegðanâs risku dzirksteles beigâs. Nekontrolçts ðíîdums var aizdedzinât ðíidruma un gâzes maisîjumu un vienîgais sprâdziens.

Protams, ir iespçjams novçrst paðaizdegðanâs un sprâdziena risku. Lai bûtu pieejamas esoðâs pârvietojamâs konstrukcijas, ir jâbût labai zemei vai elektrostatisko lâdiòu kontrolçtai izlâdei. Ðis elektrostatiskâs iezemçðanas veids bûtiski samazinâs transportçjamo degvielu sprâdziena risku. Ðim standartam ir vienkârða iezemçðana, kas saistîta ar zemçjuma skavu arî no vadîtâja. Zemçjuma kabeïiem raksturîga zema elektriskâ pretestîba un ïoti augsta izturîba pret mehâniskiem bojâjumiem. Jûs varat izmantot sareþìîtâku iezemçðanas sistçmu, kurai ir aizsardzîbas sistçma, kas izraisa produkta transportçðanu vai izlaiðanu tikai tad, ja iezemçjums ir pareizi pievienots.Vai esat pârsteigts, kad jûs uzliekat ðâda veida zemi? Visbieþâk tâs ir saistîtas ar dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu iekrauðanu un izkrauðanu, kâ arî par procesa iekârtu pierâdîjumiem. Lai radîtu sprâdzienbîstamîbu, tas arî sajauc un apsmidzina vai sûknç cita veida uzliesmojoðu vielu. Uzliesmojoða satura iejaukðanâs sezonâ elektrîbas lâdiòi rodas, saskaroties ar molekulâm vai atdalot tâs. Ikreiz, kad rodas elektrostatiska uzlâde un apvienojas uzliesmojoðu vielu fonâ, tas kïûst par draudu. Jebkuras aizsardzîbas pret elektrostatisko izlâdi pamatprincips neapðaubâmi ir liels skava un labi izvçlçts kabelis, kas dod iespçju veikt elektrisko lâdiòu uz zemes.Pçc tam ir svarîgi, lai zemç izmantotajiem spailçm un kabeïiem bûtu jâizstrâdâ ïoti ierobeþojoðas vadlînijas, kas vçrstas uz testa ceïu. Paðlaik labâkie rezultâti tiek sasniegti ar mûsdienîgiem sistçmas iezemçðanas veidiem.