Zinadanas svedvalodas lubelskie

Neapðaubâmi, ka tulkojumi bez iemesla savâ veidâ prasa lielisku valodas apguvi kopâ ar kultûras kontekstu. Ir pçc visiem tulkojumiem, kas apmeklç lçtâk stresa, mazâk prasîga, un tie, kas ir jâiesaista tulka simts procentiem no otra, un kas arî atbilst milzîgu stresu. Kurus tulkojumus mçs runâjam? Lîdz ar to secîgi izpratne.

Kas tas ir?

Konsekutîvâ tulkoðana attiecas uz tulkoðanas kategoriju. Tas pats fakts prasa tulkam neparastu stresu. Ðâdi tulkojumi attiecas uz runâtâjiem, kuri runâ vispirms, un, ja viòð ir kluss, tulkotâjs sniedz saturu klausîtâjiem, bet jau ir tulkots mçría valodâ. Protams, runâtâjs ir akûti no pçdçjâ piedzîvojumu, viòam ir jâskatâs pietiekamus pârtraukumus, adekvâti uz pçdçjo, vai tulkotâjs nodod pieejamo informâciju un dod tulkojumu tiem, vai nu, un tikai klausâs, un ir balstîta uz to, ko viòð atcerçjâs, viòð pârraida superior saturu.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo Matu izkrišanas problēmas efektīvs risinājums

Vai ðâda apmâcîba ir vienkârða?

Ar garantiju tie nav viegli, pat ja tulkotâ lieta ir tâs nespecializçtâ persona. Pçdçjâ tulkoðanas standartâ jâòem vçrâ fakts, ka tulkotâjam jâbût spçjîgam pilnîgi apgût valodu. Viòam nav viòa rîcîbâ esoðas vârdnîcas, kad viòa kolçìi atrodas birojâ un tulko daþus dokumentus. Tas nesatur laiku domât. Tulkoðana jâdara ðeit ðeit. Nav nokavçts 24 vai 48 stundas. Bet tieði klausîtâju priekðâ. Un tulkotâjs vçlas pastâvçt ne tikai personai, kas lieliski zina valodu, bet arî paðnoteiktu, izturîgu pret stresu un labi atceras to, ko viòð dzird.

Pakârtota informâcija ir sareþìîta. Galu galâ ir arî cilvçki, kas ir pilnîgi sapratis ðâda tulkojuma mâkslu. Polijâ mums ir daudz lielisku tulkotâju, kuri strâdâ pçc iespçjas plaðâkâ lîmenî. Mçs tos satikt citâdâk kâ biznesa tikðanâs, preses konferences vai sarunas.