Zvcrinats portugaiu tulkotajs

Kad mçs saòemam sveðvalodu tekstus vai dokumentus, kas pieder juridiskiem dokumentiem, mums ir jâsaòem no personas, kas to izmanto profesionâli.

Lai tulkotu juridiskos tekstus, mçs varam & nbsp; cita starpâ; kanceleja, normatîvie vai juridiskie teksti. Es spçlçju ar visiem iepriekð minçtajiem dokumentiem, ko sauc par zvçrinâtu tulku. Lai kïûtu par zvçrinâtu tulku, jums jâaizpilda valodniecîbas studijas - atbilstoða vai filoloìiska valodniecîba. Pçc ðî studiju kursa nokârtoðanas ðâda persona noslçdz îpaðu kursu, kas notiek ar zvçrinâta tulka eksâmenu, kuru viòð iziet pirms valsts eksaminâcijas komisijas. Paðreizçjo eksâmenu atzîst Tieslietu ministrijas patronâþa. Tâpat nav jâpiebilst, ka sieviete, kas piesakâs zvçrinâta tulka licences saòemðanai, nerîkojas ar nodomu vai tîðu pârkâpumu, jo viòa veic juridisko darbu. Jâbût augstâkajai izglîtîbai, jâapstiprina sveðvalodas apguve tâdâ mçrâ, lai tâ varçtu apmâcît sareþìîtus juridiskus tekstus no sveðvalodas uz poïu valodu vai no poïu valodas sveðvalodâ. Mçs varam brîvi meklçt palîdzîbu no zvçrinâta tulka Krakovâ. Zvçrinâts tulks no Krakovas noteikti ir kompetents, lai spçtu sniegt profesionâlu palîdzîbu no tekstu vai juridisko materiâlu tulkoðanas lîmeòa. Mums ir arî jâapzinâs, ka tulkotâjam ir jâbût kompetentam un pievilcîgam tirgû, jo viòam ir jâkonkurç ar daudziem jauniem zvçrinâtajiem tulkotâjiem Krakovâ, no kuriem daudz ir centrâ. Izmantojot juridiskos pakalpojumus, atcerçsimies, ka neinvestçsim tulkotâju palîdzîbu, jo labâk un vieglâk bûs tulkot mûsu dokumentu, var labâk atrisinât Polijas vajadzîbu. Mçs nevçlamies baidîties, ka tulkotâjs aizkavçs mûsu dokumentu atgrieðanu, tas ir, viòð nesasniegs savus mçríus pietiekami vai nepildîs tos, jo viòam ir juridiskas piezîmes.